ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlemlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. İş bu sözleşme, ister yerel ister lokal iletişim teknolojisi ve self servis araçlarıyla Mavi Mevzuat ‘a Abone olan tüm kullanıcılar için düzenlenmiş ve bağlayıcı niteliktedir.

TANIMLAR
MADDE 1-
Mavi Mevzuat bireysel ve/veya kurumsal kullanıcılar bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.

Mavi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bundan böyle MAVİ olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 2-
İşbu sözleşmenin konusu, MAVİ tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, internet,www (world wide web) ve self servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 3-
ABONE, iş bu sözleşme nedeniyle/sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, MAVİ tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanım suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, MAVİ’nin şifrelerini kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimlikleri araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle MAVİ’nin sorumlu tutulmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı MAVİ’yi peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 4-

4.1. MAVİ’nin ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım temini konusunda bir MAVİ taahhüdü oluşturmaz.

4.2. ABONE, MAVİ’nin vermiş olduğu internet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3. şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan MAVİ’nin sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde MAVİ’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında MAVİ’yi şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. MAVİ, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.

4.4. MAVİ, ABONE’nin Mavi’deki hatların kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, MAVİ şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın her zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE/nin bu hizmetten yaralanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MAVİ’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. ABONE tarafından MAVİ’ye iletilen bilgiler doğrultusunda , MAVİ’nin işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisine MAVİ tarafından sunulan bilgiler nedeni ile MAVİ’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

ABONE, Kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3.kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenmesi halinde MAVİ’yi derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. MAVİ tarafından bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak MAVİ’nin istemi dışında olacak her türlü teknik arıza yada sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanması, iptal edilmesi halinde MAVİ sorumlu olmayacaktır. MAVİ, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulanma değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

4.7. MAVİ ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

4.8. MAVİ ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, MAVİ’nin defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun b,r delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, MAVİ tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkında peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4.9. ABONE, iş bu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde MAVİ tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri MAVİ’ye derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.10. MAVİ, iş bu sözleşme dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 5-

5.1.MAVİ Mevzuat’ın Güncel Olması ve Yazılım Konusunda azami gayret sarf etmiş olsa da ortaya çıkabilecek hatalardan sorumlu tutulamaz.Programda ki tüm bilgiler sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

5.2. Programda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için azami dikkat ve çaba gösterilmiş olduğu halde sunulan bilgiler kullanılan kaynaklardan ve insan hatalarından doğabilecek yanlışlara maruz kalabileceğinden MAVİ bu tip durumlar karşısında herhangi bir sorumluluk taşımaz.

5.3. Kullanıcı hatalarından, elektrik, voltaj, işletim sistemi hatalarından, virüs benzeri her türlü faktörlerden dolayı meydana gelecek arızalardan ve kullanıcı bilgilerinin kısmen ya da tamamen zarar görmesinden ya da kaybolmasından MAVİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Manyetik ortamlarda tutulan bilgilerin kaybolmasından MAVİ sorumlu değildir.

“ONAYLIYORUM” düğmesine basmakla, yukarıda belirtilmiş olan “Self Servis Kanallar Üzerinden Abonelik İşleri Yapmaya İlişkin İşlemlerin Şartları”nı okumuş, tamamen anlamış ve burada bulunan bütün ilgili hükümlerin sizi bağladığını kabul etmiş sayılacaksınız.


Gizlilik ve Tüketici Hakları

Mavi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Firma,Kurum ve Şahıs Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini daha iyi hizmet vermek amacı dışında kesinlike 3. Şahış ve/veya Şrketlerle Paylaşmayacağını garanti eder.

Mavi Mevzuat Abonelik Türleri için satın almış olduğunuz yazılım hizmetini Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereği 15 gün içerisinde aşağıda ki şartlar çerçevesinde iade etme hakkına sahipsiniz. Yaptığınız ödeme 3 (üç) gün içerisinde size geri ödenecektir.

• Firma ve kurumların iade faturası düzenlemesi gerekir.

• Firma,Kişi yada Kurum’un iade edilen yazılımla ilgili iade sebeplerinide içeren tüm bilgileri bilgisayar ya da diğer cihazlardan sildiğine dair kaşeli,imzalı belge vermesi gerekir.

• Eğer Mavi Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından Kullanıcıya gönderilen materyaller var ise,iadesi istenir.

Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği